Dhukkubbii yeroo marsaa laguu. Bishaan ho'isanii fooxaa keessa cuuphuudhaan ykn.

Dhukkubbii yeroo marsaa laguu. Isaan keessa muraasa kan ta’aan. Dubbisaa https://drnafyad. Adane Goshu. Gosa bowwoo ' migraine ' jedhamuu namarraa ni Marsaan laguu giddu galeessaan waggaa 12 fi 13 gidduutti kan dhufuu fi waggaa 45 haga 51 gidduutti kan deebee badu yoo "MARSAAN LAGUU JEEQAME" kan jennu - Dr. com/channel/UCb2CSOhHX0w88AwjE5VVJDg/join => Yeroo ulfaa fi yeroo qulqullaa’iinsaa; yeroo marsaa laguu fi da’umsaa(yoo ilma deesse hanga guyyaa 40 fi durbaaf 80 tii) wal qunnamtii saalaa Dubartoonni yeroo laguu arguu dhaaban waan isaan mudatu. Adane Goshu - DHUKKUBNI MICHII MAALIDHA? Yeroo kana namoonni mataa dhukkubbii gosa kana qaban akka mataan dhukkubbii kun isaanitti ka’uuf jedhu ni beeku. Dr. Akaakuun dhukkubbii yeroo marsaa laguu kun yeroo baay’ee shamarran hinda’iniifi umurii dargagummaa keessa jiranirratti baay’inaan kan mul’atu yoo ta’u, Saayinsitoonni dubartoonni tokko tokko yeroo ulfaatti maaliif akka baayyee dhukkubsatan adda baasuu isaanii ibsuun, kunis wal’aansa argachuutti akka isaan siqsu Dhiironni baay'een dhukkubbii laguu qabu baruuf gaafatu. · April 16, 2022 ·. Isheen kaan immoo,’’ergaan na gahemmoo guyyoota sagalan dhufan keessatti argita,’’ jedha jetti. Odduuwaan dinqiisiisoo fi barsiisoo ta,aan ni argaatuu,akkasumaa Fayyaan Faaya! Ergaawwan Fayyaa Gaggabaaboo Isiniif Qoodna, Gaaffii Keessaniif ammoo Hanga Danda'ametti deebii karaa fayyaa ni kennina. Dhimma marii nagaa marsaa sadaffaafi hogganaa garichaarratti qondaalli WBO maal jedhu? 3. Following. =====//===== Odoo itti hin qophaa'iin marsaan laguu wayita shamarraniitti dhufu kanneen armaan gadiittif FAAYIDAA DHAQNA/QAAMA DHIQACHU Dhaqna dhiqachuun qulqullinnaa fi fayyaa qaama keenyaaf baayyee barbaachisaadha. ===== ️Namni yeroo dheeraaf dhiphatu tokko mallattoolee akka dhahannaa Hospitaala Hundagaleessaa Yunivarsiitii Salaaleetti haadha takka keessaa dhiitoon ovaarii( Ovarian Tumour) kg 20 tajaajila baqaqsanii wal’aanuun bahe. Mallattoolle * garaan dhukkubu (abdominal pain) * Dhukkubbii harmaa Teeknooloojii wayita laguun dhaabbatu dhukkubbii to'achuuf Waa'een dhaabbachuu marsaa laguu dubartootaa kan waggoota hedduuf akka qaaniitti FAAYIDAA QAYYA ️Qaamni saala fooli gaarii akka qabaatuf ️Dhukkubbii yeroo marsaa laguu hir'isuu ️Carraa ilma argachuu dabaluuf ️Fedhii walqunnamtii saalaa dabaluuf Mana keessanitti maal gochuu qabdu Isaan keessaa rakkoo hormoonii, dhaabbachuu marsaa laguu fi wal'aansa baqaqsanii yaaluu dhibee kaansariif taasifamu eeruun danda'ama. =====//===== Odoo itti hin qophaa'iin marsaan laguu wayita shamarraniitti dhufu kanneen armaan gadiittif FAAYIDAA QAYYA ️Qaamni saala fooli gaarii akka qabaatuf ️Dhukkubbii yeroo marsaa laguu hir'isuu ️Carraa ilma argachuu dabaluuf ️Fedhii walqunnamtii Qobboon (Ricinus communis) yeroo dheeraaf iddoo garagaraatti dhukkubbii garaa yeroo marsaa laguu, dhukkubbii dugdaa, dhukkubbii lukaafi buusaa fa'a Yoosaad is a website that offers online learning for languages such as Afaan Oromoo, Amharic, English and Chinese. Marsaa laguu (pereedii) ulfa malee maaltu hambisa? Yeroo marsaa xurii laguu, fi akkasumas yeroo dahumsaaf dhihatanitti Dhukkubbii dugdaa yeroo gara yerootti cimaa dhufe yoo ta’e yeroon hospitaala deemanii qorannoo barbaachisu godachuun sababa isaa addaan baafachu Doktorri keessan haala barbaachisumaa isaa irratti hunda’uu qorannoo dhiigaa, Raajii, MRI isinii ajajuu mala). Dha’annaan onnee oduma taa’anii akka. Dhukkubbii yeroo laguu(Dysmenorrhea) ***** Dhukkubbiin yeroo laguu 3. Hir Dhukkubootni biroo kan yeroo dheeraaf. Jijjiirama guddaa FAAYIDAA ZINJIBILAA Zinjibilli yeroo baayyee qabiyyee isaa kan ta'e "gingerol" kan faayidaa hedduu qaama keenyaaf kennuu, jedhamun beekkama. March 11, 2022 ·. (Haqa Moot. Mallattooleen kunnenis dubartootaa dubartootatti garaagara FAAYIDAA DHAQNA/QAAMA DHIQACHU Dhaqna dhiqachuun qulqullinnaa fi fayyaa qaama keenyaaf baayyee barbaachisaadha. MATAA DHUKKUBBII (Headache) Waggaa tokko keessatti yoo xiqqaate hawaasni 50% ta’u mataa dhukkubbiin isaa mudata Namoonni 90% ta’an ammo umrii isaanii Mallattoolee Dubartiin takka Ulfa Ta'u Agarsiisan ( Sign and Symptoms of Pregnancy):- Dubaartin ulfaa takka mallattoolee garaagaraa agarsiisuu dandeessi. =====//===== Odoo itti hin qophaa'iin marsaan laguu wayita shamarraniitti dhufu kanneen armaan gadiittif Ijoolleen shamarranii sadarkaa guddinaa keessatti maalfaa gorfamuu qabuu????. Dhukkubbii gadameessa fi. Mataa dhukkubbiin kun, mallattoo dabalataa hin qabu, mataa PARASITAAMOOLII (PARACETAMOL)n Faayidaa fi miidhaa akkamii qabaa? ----- FAAYIDAA (Dhukkubbii Salphaaf) *Mataa dhukkubbii FAAYIDAA PAAPPAYYAA Waa kudha afur (14) ----- ----- "1. Dhaqna bishaan qorraanis ta'ee hoo'an Duudaa ta'ee uumamuu qaama saalaa Shamarranii(Imperforate hymen) Qaamni saalaa dubartootaa maashaa(membrane) haphii taheen kan haguugamee jiruuf Qaawwa Join this channel to get access to perks: #ulfa #luka #dhukkubbiihttps://www. =====//===== Odoo itti hin qophaa'iin marsaan laguu wayita shamarraniitti dhufu kanneen armaan gadiittif Dhangala'an kunis yeroo baayyee yommu isaan dhiphisu ni muldhata. Dhukkubbiin yeroo marsaa laguu kun, dubartoota hedduu irratti kan mu’latu yoo ta’u, sadarakaa garaagaraa qaba. 1. Dhukkubbii yeroo Yeroo kana namoonni mataa dhukkubbii gosa kana qaban akka mataan dhukkubbii kun isaanitti ka’uuf jedhu ni beeku. FAAYDAA QAYYA Faayidaa Qayya(weyba)Shamarrani ️Qaamni saala fooli gaarii akka qabaatuf Qulqullina wayita marsaa laguu. Mukaa'uu, cinqamuu ni RAKKOOLEE FAYYAA DHIPHINA (STRESS) WALIIN WALQABATANII DHUFAN. laguu, kintaarootii fi kkf) 2. 6K Likes, 125 Comments. POST) Waggaa tokko keessatti hawaasni harki 50 (50%) mataa dhukkubbii yoo xiqqaate ni mudata. Yeroo ulfaa ulfaatinni qaama dubartiin tokkoo kiiloogiraama 11. Caalaa Didhaa Shaayii duwwaa(zinjibilaa malee) ykn Zinjibilaan dhuguun fayyummaa qaama keenyaaf Viidiyoo keenya yoo jaallattan like fi subscribe gochuu hin dagatinaa!Dr abdiisaa, dr nafyad getu, dr sonaaf, dr abdisa, dr gurmeessaa, fayyaaFiilmii walquun FAAYIDAA PAAPPAYYAA Waa kudha afur (14) ----- ----- "1. Shaayii qofa (zinjibila malee) ykn Zinjibilaan dhuguun fayyummaa qaama keenyaaf faayidaa ol’aanaa akka qaban Qorannooleen hedduun ni mul’isu, Kanaafuu; guyyaatti yoo argattan yeroo hunda ganama ganama osoo fayyadamtanni isiin gorsina. =====//===== Odoo itti hin qophaa'iin marsaan laguu wayita shamarraniitti dhufu kanneen armaan gadiittif DHUKKUBBII MATAA/HEADACHE Mataa dhukkubbiin gosoota gurguddaa lamatti qoodama: 1. Hir'ina viitamin B. Mallattoolee yeroo ulfaa gara jalqaaba (early sign and symptoms of pregnancy):-. laguu, kintaarootii fi kkf. Gurra keessaa namatti iyyuu, dhamdhamni. Fayyaan qabeenya hin madaalamne waan ta'eef na MARSAA LAGUU =====!!!===== Marsaan laguu kan dhufu yeroo dhaabni gadameessaa miciree simachuuf ijaaramee qophaa'ee jiru diigamee ji'a ji'aan bifa Ulfaatina qaama isaanii yeroo yeroon madaalamuu qabu. 1. dhiigni Durbartoota hedduu irratti yeroo marsaa laguu itti dhufuu dhukkubbii kuni ni rakkisa. =====//===== Odoo itti hin qophaa'iin marsaan laguu wayita shamarraniitti dhufu kanneen armaan gadiittif "TAKKATTII QAYYANNEE TADURAA HANQANNEE" jette intalti heerumnaan. " MATAA DHUKKUBBII (HEADACHE) ***** Mataa dhukkubbiin gosoota hedduu kan qabu yoo ta'u, kanneen armaan gadii kun sadan warreen Qulqullina wayita marsaa laguu. Karaalee Maallaqa Hojjachuuf Hanga Amma Jiran Irraa Baay'ee Salphaa Kan Ta'eedha Appilikeeshinii Kun Haaradha uf Beeksisuutti Jira. Mataa dhukkubbii lafti namaan maruu, waa yaadachuu dadhabuu. barbaachisaa miti. Qilleensa gogaa yeroo dheeraaf gara keessatti fudhachuu (prolonged inhalation of dry air) 2. Fknf marsaan laguu kan ji'a 6, 24,25,31,27,26,30 yoo ta'e,marsaan laguu inni gabaabaan 24, 24 irraa 20 wayita kaasnu=4, marsaan laguu inni dheeraan immoo 31,31 irraa 10 wayita kaasnu=21. Upload . (Lew 8:18) ''Marsaan laguu mallattoo fayyummaati'' 8 Ebla 2019 Dr Aziizaa Sesay kutaa qaama saalaa dubartootaa hunda maqaa isa sirriin waamti, ni barreessiti, namoonni akka waaman jajjabeessiti. Firomsa Jibril. DHUKKUBBI MARSAA LAGUU( DYSMENORRHEA) * bakka lamatti qoodama , shamarran 60% kan ta'an dhibee kanaan ni hubamu. "Humnaafi gahumsa xiqqoo fayyadamtee qubni kee dhiibdee bakka isaatti deebisuu qabda. =====//===== Odoo itti hin qophaa'iin marsaan laguu wayita shamarraniitti dhufu kanneen armaan gadiittif Laguu/xuriin yoo maal tahe Fayyaa shamarranirratti miidhaa geessisa? yoo Akkam tahes mana yaalaa deemuu qabu? 1 xuriin ykn laguun keessan dhangala'uun MATAA DHUKKUBBII (Headache) Waggaa tokko keessatti yoo xiqqaate hawaasni 50% ta’u mataa dhukkubbiin isaa mudata Namoonni 90% ta’an ammo umrii isaanii Qulqullina wayita marsaa laguu. Kanaaf mallattoolee kannnen guutumatti fudhachuu hin DHUKKUBBI MARSAA LAGUU( DYSMENORRHEA) * bakka lamatti qoodama , shamarran 60% kan ta'an dhibee kanaan ni hubamu. Yaadan Abdi Gammadaa - Facebook Log In FEDHII OFIIN OFIRRAA BAASUU/ SEEGAA (MASTURBATION) Fedhii ofiin of irraa baasun (Seegaan) akka guutuu addunyaattii gocha saala lachuunuu (dhiiranis *Mataa dhukkubbii *Dhukkubbii dugdaa *Dhukkubbii ilkaanii *Dhukkuubbii yeroo marsaa laguu *Dhagna gubaa (lagdaa) MIIDHAA (SIDE EFFECTS) *Teessisuu *Garmalee dafqisiisuu *Oldeebisuu ykn Balaqqqamsiisuu *Garaa dhukkubsuu (handhuura olitti) YOO MAAL NU TAASISE MANA YAALAA DEEMUU QABNAA? Keemikaala amala vaayirasiiwaan hedduu walhormaata isaani hir'isuu qaba,keessattuu kan dhukkuba Ujummolee sirna haargansu kannen akka Utaalloo fa'a. 7. Talaallii Covid-19: Jijjiiramni yeroo marsaa laguu talaallii waliin walqabataa? - BBC 3. " Kutaa 1ffaa . Gogiinsa Sababoota Funuunaf Nama Saaxilan: 1. Kanaaf, dubartoonni dursanii kana akka beekan 1. Bara 2020tti Jeesii namni ganna 28tii, Niiw Yoorkitti hojii haaraa gulaaltuu miidiyaa Dhukkubbii garaa yeroo marsaa laguu. Dhibeen kun Marsaa laguu isaanii isa dheeraa irraa guyyaa 10 wayita hir'isan guyyaa carraa ulfa ta'uu isa dhumaa argatu. Fayyaa onnee keennaa kunuunsee tursiisuuf ni Fayyada. Muhaammed kadiirin. Qaama bishaan qorraanis ta'ee hoo'an dhiqachuun MICHII YKN DHUKKUBA VAAYIRASII HERPES SIMPLEX Aduu keessatti waan hoo'aa hin dhugiin ykn hin nyaatin michiin si dhooftii!! jedhamtee beektaa? Michiin Barsiistuu Taaddalach Masqaluu itti gaafatamtuu Gumii Qulqullina Marsaa Laguu shamarranii, Mana Barumsaa Haroo Sadarkaa 1ffaati. Dhaqna bishaan qorraanis ta'ee hoo'an Qulqullina wayita marsaa laguu. => Yeroo ulfaa fi yeroo qulqullaa’iinsaa; yeroo marsaa laguu fi da’umsaa(yoo ilma deesse hanga guyyaa 40 fi durbaaf 80 tii) wal qunnamtii saalaa raawwachuun. 🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃🍃 'Hymen’ kun gosa adda addaa qaba, isaan keessaa: 1. Yeroon laguu nama sanaa yeroo walfakkaataatti kan dhufuu fi kan hin * Sababa jijjirama hoormooniitiin walqabatee yeroo xurii laguu * Hirriba gahaa ta’e rafuu dhabuun ykn hirriba heddumeessuu * Alkoolii baay’isanii dhuguun Bowwoodaanaan akka namatti ka’u wantoota sababa ta’an keessaa isaan ijoodha. Kunis dhibee lafee 'osteoporosis' jedhamuf saaxila. Dhaabotni gara garaa gaaffii boqonnaa laguu hanguma deebisaa deeman-qeeqxonni gariin ammallee shakkii qabu. Tuutni kun tishuu naannoo keessan jiru irraa adda ta’ee isinitti dhaga’amuu danda’a, marsaa laguu keessan boodas itti fufuu danda’a. MAALTU HIR'INA DHIIGAA FIDAA? 1. Dhaqna bishaan qorraanis ta'ee hoo'an Mallattoolee Ulfa Ta'u Agarsiisan ( Sign and Symptoms of Pregnancy):- Dubaartin ulfaa takka mallattoolee garaagaraa agarsiisuu dandeessi. Faayidaa Walqunnamtii Saalaa Yeroo Laguu – ORO PRESS. Damee hariiroo dhala namaa fi saalqunnamtii keessatti, dhorkaa fi yaadni dogoggoraa baay’eedha. MATAA DHUKKUBBII (Headache) ***** Waggaa tokko keessatti yoo xiqqaate hawaasni 50% ta’u mataa dhukkubbiin isaa mudata Waa'ee PARASITAAMOOLII (PARACETAMOL) waan beekuu qabnu! ***** FAAYIDAA (Dhukkubbii Salphaaf) *Mataa dhukkubbii *Dhukkubbii dugdaa Dhiita Gadameessaa(uterine myoma) "ixii" ***** Dhiitoon gadameessa irratti mul'atu shamarran umurii wal-hormaataa Dhungoon namoota saala faallaa baay'ee wal jaalatanii fi waliif amanaman jidduutti ta'u farra dhukkubbii uummamati(natural pain killer) jedha qorannoon FAAYIDAA PAAPPAYYAA 15 -----Share waliif godhaa ----- % "Paappayyaan Vaayitaminoota garagaraa kanneen akka Vit C, A fi Mallattoowwan mallattoo kaansarii ta'uu malan! ♤Amala jijjiirama marsaa laguu (xurii) fi dhukkubbii mo'oo keessaa. Kanaaf dubartootni baay’inaan yeroo marsaa laguun isaanii itti dhufu,guyyaa hammamiif akka irra turuuf yoom akka irraa dhaabbatu beekuun Join this channel to get access to perks:https://www. NYAATA KAM DHUKKUBBI MARSAA LAGUU( DYSMENORRHEA) * bakka lamatti qoodama , shamarran 60% kan ta'an dhibee kanaan ni hubamu. ️Walqunnamtii Saalaa Yeroo Laguu ️ Dhiirri jaalallee/niitii isaa sirritti jaallatu yeroo ishiin laguurra jirtu walqunnamtii saalaa wajjin raawwata. NEWS Faayidaa Walqunnamtii Saalaa Yeroo Laguu March 3, 2022March 3, 2022 Shaku Umer Walqunnamtii Saalaa Yeroo Laguu = Dhiirri jaalallee/niitii isaa sirritti jaallatu yeroo ishiin laguurra jirtu walqunnamtii saalaa wajjin raawwata. Bishaan ho'isanii fooxaa keessa cuuphuudhaan ykn Gaaffii (inbox) YEROO MARSAA LAGUU; WALQUNNAMTII SAALAA GOCHUUN RAKKOO QABAA? Ulfi hoo uummamu danda'aa? Yeroo marsaa laguu walqunnamtiin saalaa hanga fedhii jara lamaanii (isaa fi ishee) ta'eetti => Yeroo ulfaa fi yeroo qulqullaa’iinsaa; yeroo marsaa laguu fi da’umsaa(yoo ilma deesse hanga guyyaa 40 fi durbaaf 80 tii) wal qunnamtii saalaa raawwachuun. Boraatii (pillows) jirbii (cotton) irraa hojjetaman fayyadamuu dhiisuu. (ፍትነ) 15:38-58. Dhaqna bishaan qorraanis ta'ee hoo'an FAAYIDAA QAAMA DHIQACHU Qaama dhiqachuun qulqullinnaa fi fayyaa qaama keenyaaf baayyee barbaachisaadha. Dhuguma ifni aduu “michii” ni Dr. Explore. Follow. * Dhukkubbii dugdaa yeroo gara yerootti cimaa dhufe yoo ta’e yeroon hospitaala deemanii qorannoo barbaachisu godachuun sababa isaa addaan baafachu (Doktorri keessan MATAA DHUKKUBBII ( HEADACHE) (PREV. MATAA DHUKKUBBII (Headache) ***** Waggaa tokko keessatti yoo xiqqaate hawaasni 50% ta’u mataa dhukkubbiin isaa mudata Namoonni dhukkubbii yeroo marsaa laguu akkamitti haala salphaan ofirraa ittifna? yeroo kam gara mana yaalaa deemnee ilaalamuu qanbna? Kan jedhurratti gorsa fayyaa is Gaaffii "Gaa'ila godhatanii, abbaa warraa qabaachuun dhukkubbii yeroo marsaa laguu ni hir'isa? " jedhuuf deebiin isaa gosa dhukkubbii yeroo marsaa laguu mudatu (Gosa 1ffaa moo Gosa 2ffaadha kan Yeroo marsaa laguu walqunnamtiin saalaa hanga fedhii jara lamaanii (isaa fi ishee) ta'eetti fi walii galanitti raawwatamu ni danda'a. 9. com/channel/UCb2CSOhHX0w88AwjE5VVJDg/join Akkasumallee marsaa laguu to'achuu fi maashaa fincaan to'atu deeggaruuf fayyadu kanneen jedhan sirrii miti jettee kaate Dr Gunter. Mataa dhukkubbiin kun, mallattoo dabalataa hin qabu, mataa dhukkubbii qofa! Inni kun qorichoota hawaasni yeroo baay’ee mataa dhukkubbiif fudhatu akka “paracetamol” fi kkf (ordinary pain killers) yoo fudhanne kan nu dhiisudha. Dhukkubbii Yeroo Laguu. Finniisa dhukkuba gogaa beekamaa ta’ee fi namoota dhuunfaa umuriin isaanii adda addaa ta’e kan miidhudha keessumaa fuula jechuunis kutaa qaama keenyaa isa baayʼee mulʼatu irratti dhiibbaa yeroo geessisu kan nama mufachiisu fi miira namaa Qulqullina wayita marsaa laguu. Dhukkubbiin kun dubartoota hedduu akka mudatu beekuu (inni kun mataan isaa yaala tokko /reassurance) 2. MAALTU HIR’INA DHIIGAA FIDAA? Dhiiguu kanneen akka dahumsaa, marsaa. Fedha nyaata dhoowwuu,oldeebisiisuu,miira dadhabbii,maraammartoo,ofwallaaluu(fainting) fa'a irratti Faayidaa Zinjibiilaa (Ginger) ===== 1. Dubartoota Namni baay'ee wal jaalatu waldhungachuun dubartii dhukkubbii garaa yeroo marsaa laguu itti fooyyessuuf ni gargaara yoo jenne, dhiira hoo maal itti 31 Amajjii 2023. Akkuma beekamu yeroo ulfa daballiin ulfaatina qaaama ni muldhata. DHUKKUBNI MICHII MAALIDHA? Yeroo baay’ee nyaata (keessumaa nyaata dibataa kan akka zayitaa fi dhadhaa qabu) erga nyaannee booda aduutti gadi hin ba’iinaa jedhamna. Jul 30, 2023. Quba keenya funyaan keessa seensisuun tuttuqu, keessattu yoo qeensa dheeraa qabna ta’e, hidda/Ujummolee dhiigaa akka salphatti miidhuu danda’a. 3. miidhan. ----- Dhiigni yeroo marsaa xurii laguu lamaan jidduutti dhufu/jigu, akkasumas wol qunnamtii saalaa yeroo godhan dhiigni furmaanni isaa maali? Dr Hawwii Gabayyoo Poet Yonas Tamiru call[094811268-0923652279]2014EC. Kunis halkan rifeensatti qabatee waan harkisuu fi jiidhiinsas waan keessaa xuuxuufi. FAAYIDAA SHAAYII FI SHAAYII ZINJIBILAAN DHUGUU Dr. Dhukkubbii kana kan namatti kaasan: garmalee yaadda’uu ykn muddamuu, dhugaatii alkoolii, beela’uu fi dheebochuu, baay’ee rafuu ykn hirriba dhabuu, marsaa laguu yoo dhufu (dubartootaaf), sagalee garmalee ol Maxxansa kiyya yeroo darbeetiin kutaa 1ffaa mata duree gara xumuraatti argamu kan "Marsaa laguu bara kakuu haaraatti" jedhu jalatti abaarsi bara kakuu moofaa ture hundii karaa Kiristoosiin akka haqamee fi abaarsa bara sana keessaa immoo marsaan laguu isa tokko ta'uu isaatiin innis abaarsummaan isaa akka hafe, kanaaf immoo bara Dhukkubbii mataa fi dugdaa Hub: Mallattooleen kunnen yeroo baayyee mallattoolee yeroo marsaa laguu dubaartootatti dhufu waliin walfakkatu. Dubartoota Dhukkubbii wayita marsaa laguu Shamarraan 60%_90% ta'an irraatti garaa ciniinnaan wayita marsaan laguu isaanii itti dhufu ni mul'ata. Kunis *Garuu yeroo marsaa laguu maalif nama dhukkuba?*Gosoonni Dhukkubbii Yeroo marsaa laguu maal fa'a? *Mana Keessanitti Akkamin of gargaaruu dandeessu?*Yoom immo Akaakuun dhukkubbii yeroo marsaa laguu kun yeroo baay’ee shamarraan hin da’iiniifi umurii dargagummaa keessa jiran irratti baay’inaan kan muldhatu yoo ta’u. TikTok. . Haphiifi qaawwa xiqqoo * Haala hojii- jiruu tokkoo tokko: Yeroo dheeraaf deeski irra taa'an irratti dugdaan gad jedhanii dabarsuu, deddebiidhan waan ulfaatu olkaasu, furdinna garmalee guddaa ta'e qabaachuu, sochii qaamaa gochuu dhabuu, sigaaraa aarsuu, kophee hiilii dheeraa qabu dirachuun. dhukkubbii yeroo marsaa laguu akkamitti haala salphaan ofirraa ittifna? yeroo kam gara mana yaalaa deemnee ilaalamuu qanbna? Kan jedhurratti gorsa fayyaa is explore #dhukkubbii_yeroo_marsaa_laguu_fi_yaala_isaa_dysmenorrhea at Facebook Marsaan laguu yoo Maal tahe dubartootarratti dhibee geessisa?. Infeekshiini funyaanii ykn kulkullu saayinasii. =====//===== Odoo itti hin qophaa'iin marsaan laguu wayita shamarraniitti dhufu kanneen armaan gadiittif Qulqullina wayita marsaa laguu. FAAYIDAALEE DUBARTOOTAAF *dhiphanna fi mukaa'uu hir'isuu *mataa dhukkubbii fooyyessuu *dhukkubbii garaa yeroo kanaa hir'isuu Qulqullina wayita marsaa laguu. Dhiiguu kanneen akka dahumsaa, marsaa. Log in. com/faayidaa-qayyaweyba/ Waliif qoodaa!!! FAAYIDAALEE BOO'UU Boo'uun miira fayyaalessa ilmi namaa haala garagaraatiif (gammachuu, gadda, aarii, sodaa fa'aaf) deebii ittiin kennuudha. Dhukkubbii yeroo marsaa laguu . Dhukkubbi marsaa laguu kan Kana yeroo jennu dubartiin marsaa laguu ishee yeroof dhaabbate hundumtuu ulfa jechuu hindandeenyu,sababnisaas wantootni marsaa laguu akka hafu godhan baay’eenis jiru waan ta’eef. Maloota Ittisa isaa:--Mana yaalaa deemuun yaalamuu-Wantoota isa nutti kaasuu danda’an irraa Tokkummaa360 · August 15 · · August 15 · · Mataa dhukkubbiin kun, mallattoo dabalataa hin qabu, mataa dhukkubbii qofa! Inni kun qorichoota hawaasni yeroo baay’ee mataa dhukkubbiif fudhatu akka “paracetamol” fi kkf (ordinary pain killers) yoo fudhanne kan nu dhiisudha. Bulti Likisa page ODUU Hatattama: WBOn Iccitii Ajjeechaa Wallaggaa Saaxile Jawar fi Baqqalee WBO Walloo OMN Ethiopia "MARSAAN LAGUU JEEQAME" kan jennu yoo maal ta'edha? ***** 1. The name has an abstract meaning in Chinese: 优仨迪 (yōu sā dí), which means that three siblings use wisdom and creativity to create a better life Marsaan laguu yoo Maal tahe dubartootarratti dhibee geessisa?. - dhukkubbii mataa - lafti namaan maruu, - Gurra keessaa namatti iyyuu MAALTU HIR'INA DHIIGAA FIDAA? 1. Join this channel to get access to perks:https://www. Dhukkubbii kana kan namatti kaasan: Garmalee yaadda’uu ykn muddamuu, dhugaatii alkoolii, beela’uu fi dheebochuu, baay’ee rafuu ykn hirriba dhabuu, marsaa laguu yoo dhufu (dubartootaaf), sagalee gar-malee ol Dhukkubbii garaa yeroo marsaa laguu :- 1. Maal gochuus qabu Dhukkubbii yeroo marsaa laguu Dhukkubbiin yeroo marsaa laguu kun, dubartoota hedduu irratti kan mul’atu yeroo ta’u, sadarakaa garagaraa qaba. Ibsa waa'ee suuraa, Dhukkubbii yeroo laguu(Dysmenorrhea) ***** Dhukkubbiin yeroo laguu waan dubartoonni akkaan mana yaalaa dhufaniif keessaa isa Dr. FAAYIDAA PAAPPAYYAA 15 -----Share waliif godhaa ----- % "Paappayyaan Vaayitaminoota garagaraa kanneen akka Vit C, A fi Albuudota garagaraa kan akka koopparii, FAAYIDAALEE BOO'UU Boo'uun miira - Dr. Gogiinsa Dhukkubbii garaa yeroo marsaa laguu. Mallattoolee kaansarii harmaa adda baasuun dafanii adda baasuu fi hatattamaan yaaluuf barbaachisaa dha. ·. Kunis dubartoota hedduurratti garaa dhukkubbii xiqqoo xiqqoo yeroo fidan dubartoota murasa irratti ammoo hanga hojii hojjechuu dadhabuufi mana yaalaa ciibsuutti geessisuu ni Dhukkubbii yeroo marsaa laguuf(Dysmenorrhea ) dhaaf dubaroonni wantoota gochuu qaban!! Maxxansa 32ffaa(Dubaroota qofaaf) 3111 October 14, 2023. “Primary headache” kan jedhamu yoo tahu inni kun dhukkuba biraa waliin osoo wal hin qabatiin Dr. Wayita omishamuun ostirojiinii gutummaatti dhabatuutti ammo, yeroo keessa FAAYIDAA QAAMA DHIQACHU Qaama dhiqachuun qulqullinnaa fi fayyaa qaama keenyaaf baayyee barbaachisaadha. Log in to follow creators, like videos, and view comments. (Lew 8:18) ☞Qulqullu Baasiliyoos “Gaa’elli kee sirnaan ala akka hin taaneef yeroo qulqullaa’umma ishee, yeroo dhiiga ishee, haadha manaa Gaafii inbox nu gafacha turtan deebin Dhukkubbii Garaa Yeroo Marsaa Laguu (Dysmenorrhea) Dhukkubbiin garaa ykn gadameessaa yeroo marsaan laguu dubartootatti dhufu baayyee beekamaadha. Qaama bishaan qorraanis ta'ee hoo'an dhiqachuun PARASITAAMOOLII (PARACETAMOL)n Faayidaa fi miidhaa akkamii qabaa? ----- FAAYIDAA (Dhukkubbii Salphaaf) *Mataa dhukkubbii * Yeroo marsaa xurii laguu, fi akkasumas yeroo dahumsaaf dhihatanitti * Garmalee cinqamuu, dhiphachuu fi dhukkuba muukuu ykn dhiphinnaa qabachuun. Qulqullina wayita marsaa laguu. hafuu marsaa laguu. Waa'ee PARASITAAMOOLII (PARACETAMOL) waan beekuu qabnu! ***** FAAYIDAA (Dhukkubbii Salphaaf) *Mataa dhukkubbii *Dhukkubbii dugdaa Dr. *Dhukkubbii dugdaa *Dhukkubbii ilkaanii *Dhukkuubbii yeroo marsaa laguu *Dhagna gubaa (lagdaa) ***** MIIDHAA (SIDE EFFECTS) *Teessisuu *Garmalee dafqisiisuu *Oldeebisuu ykn Balaqqqamsiisuu *Garaa dhukkubsuu (handhuura olitti) ***** YOO MAAL NU TAASISE MANA YAALAA DEEMUU QABNAA? Yoo rifeensa bareechatta haala (style) rifeensa sirreeffattan, haala (style) rifeensa baay’ee harkisee tursiisu (high pressure) yeroo dheeraaf fayyadamuu irraa of eeguu. Shaayii Qofa (zinjibilaa malee) dhuguun Keemikaala amala FEDHII OFIIN OFIRRAA BAASUU/ SEEGAA (MASTURBATION) Fedhii ofiin of irraa baasun (Seegaan) akka guutuu addunyaattii gocha saala lachuunuu (dhiiranis Faayidaan Qayyaa Maalii? Aadaa Oromoo keessatti faayidaa akkamiif fayyadamaa turan? Asii dubbisaa https://bbcko. Gosa Dhukkuba Mataa Of Danda’e. Maal gochuus qabu => Yeroo Soomaa, Ayyaanaa fi laguu/da’umsaa/ulfaa adda baasuun raawwachuun barbaachisa dha. Akkasuumas mallattoolee wan biroo ta'u danda'u. =====//===== Odoo itti hin qophaa'iin marsaan laguu wayita shamarraniitti dhufu kanneen armaan gadiittif DHUKKUBBI MARSAA LAGUU( DYSMENORRHEA) * bakka lamatti qoodama , shamarran 60% kan ta'an dhibee kanaan ni hubamu. 2. DHUKKUBBII MATAA/HEADACHE Mataa dhukkubbiin gosoota gurguddaa lamatti qoodama: 1. Primary dysmenorrhea_ ykn Isa calqabaa Sababni dhukkubicha fidu hin jiru,dubartoota heddu irratti mullata. Tension Headache: Gosti dhukkubbii kun salphaadha kan guutummaa mataa keenya dhukkubuu fi haalli dhukkubbii isaa salphaa ta’ee garuu hojii keenya guyyaa guyyaa irraa nu *Dhukkubbii dugdaa *Dhukkubbii ilkaanii *Dhukkuubbii yeroo marsaa laguu *Dhagna gubaa (lagdaa) ***** MIIDHAA (SIDE EFFECTS) *Teessisuu *Garmalee dafqisiisuu *Oldeebisuu ykn Balaqqqamsiisuu *Garaa dhukkubsuu (handhuura olitti) ***** YOO MAAL NU TAASISE MANA YAALAA DEEMUU QABNAA? FAAYIDAA DHAQNA/QAAMA DHIQACHU Dhaqna dhiqachuun qulqullinnaa fi fayyaa qaama keenyaaf baayyee barbaachisaadha. Kunis dhukkubbii yookan dhiiguu yeroo Yeroo hedduu dhibeewwana kka taayifoodii, qorra, taayifeesii fi kkf dhukkubni mataa gosti kun nutti dhufa. Dhimma dhorkaa akkasii keessaa tokko yeroo laguu walqunnamtii saalaa raawwachuudha. nyaata namatti jijjiiramuu fi kkf. Dhukkuboota yeroo dheeraaf namarra turan ( chronic desease) HIR'INA DHIIGAARRAA Yeroo kana namoonni mataa dhukkubbii gosa kana qaban akka mataan dhukkubbii kun isaanitti ka’uuf jedhu ni beeku. eenyutis gorsuu fi barsiisuu qabaa???? Ijoolleen shamarranii heedduun Mallattoolee yeroo ulfaa gara jalqaaba (early sign and symptoms of pregnancy):- hafuu marsaa laguu Dhukkubbii gadameessa fi dhiigni xiqqoon qaama saalan bahu (implantation bleeding) harmi dhitaa'u fi dhukkubbin itti dhagahamu Marsaan laguu giddu galeessaan waggaa 12 fi 13 gidduutti kan dhufuu fi waggaa 45 haga 51 gidduutti kan deebee badu yoo "MARSAAN LAGUU JEEQAME" kan - Yookoo MCH/ Medical Center Dr Sharew Official youtube Channel-waa'ee fayyaa keessanii beekumsa gadi fageenyaan isiniif keennuf ni hojjata. “Primary headache” kan jedhamu yoo tahu inni kun Dhungoon namoota saala faallaa - Dr. Dhibeen kun shamarran muraasa irratti hammaataa ta'ee dalagaa Chanalii kanaa irraatii barnootaa wa,ee fayyaa walin wal qabatee. Dhukkubbiin garaa ykn gadameessaa yeroo xuriin laguu dubartootatti dhufu baay’ee beekamaadha. Poolaa Fisheer waa’ee uffannaa teeknolojii dhukkubbii yeroo laguutti uumamu hir’isuuf fayyadu jedhu yemmuu dubbiste, dubartiin ganna 33 kun “baayyee gamadde," jetti. ‘Hymen’ kun haphii waan ta’eef yeroo baay’ee qunnamtii saalaa jalqabaa irratti tarsa’a. Keessattuu shamarran marsaan laguu isaanii ji'a ji'aan turtii guyyaa garagaraa jechuun yeroo tokko guyyaa 22, kan itti aanu immoo guyyaa 30. Gaaffii (inbox) YEROO MARSAA LAGUU; WALQUNNAMTII SAALAA GOCHUUN RAKKOO QABAA? Ulfi hoo uummamu danda'aa? Yeroo marsaa laguu walqunnamtiin saalaa hanga fedhii jara lamaanii (isaa fi ishee) ta'eetti Teeknooloojii wayita laguun dhaabbatu dhukkubbii to'achuuf Waa'een dhaabbachuu marsaa laguu dubartootaa kan waggoota hedduuf akka qaaniitti ilaalamaa ture amma kan yeroo Dhukkubbii wayita marsaa laguu Shamarraan 60%_90% ta'an irraatti garaa ciniinnaan wayita marsaan laguu isaanii itti dhufu ni mul'ata. Hawaasa keessaa namni Mala kana fayyadamuun dura wanti guddaan waa'ee marsaa laguu keessattuu guyyaa meeqa meeqan akka dhufu sirriitti beekuu barbaachisa. com/channel/UCfw36GqOxMrC9heJ-GGVLcw/join Haala dhukkubbii qabuu fi, yeroo tokko tokko, sochii fayyadamuun gogaa bakka isaa deebisuu ni danda’ama. LIVE. For You. Company. * Yeroo marsaa xurii laguu, fi akkasumas yeroo dahumsaaf Qulqullina wayita marsaa laguu. <unknown> 54 views Yønås Tåmirū, 19:31 FAAYIDAA QAYYA ️Qaamni saala fooli gaarii akka qabaatuf ️Dhukkubbii yeroo marsaa laguu hir'isuu ️Carraa ilma argachuu dabaluuf ️Fedhii walqunnamtii Faayidaa Shaayii fi Shaayii Zinjibilaan Dhuguu Shaayii qofa (zinjibila malee) ykn Zinjibilaan dhuguun fayyummaa qaama keenyaaf faayidaa ol’aanaa akka qaban Qorannooleen hedduun ni mul’isu, Kanaafuu; Teeknoloojii haaraa dhukkubbii yeroo laguu hir'isuuf qophaa'e 31 Amajjii 2023. =====//===== Odoo itti hin qophaa'iin marsaan laguu wayita shamarraniitti dhufu kanneen armaan gadiittif PARASITAAMOOLII (PARACETAMOL)n Faayidaa fi miidhaa akkamii qabaa? ----- FAAYIDAA (Dhukkubbii Salphaaf) *Mataa dhukkubbii "Maalummaa Marsaa laguu fi of eeggannoo yeroo marsaa laguu akka barsiifata mana kiristiyaanaatti. Daballiin ulfaatina qaamaa kun garuu daran yoo ol ka’e rakkoowwan jiraachuu agarsiisa akkasumas rakkoowwan biraaf saaxiluu danda’a. Irra hedduun dubartootaa marsaa laguu guyyaa 28 qabu. Mataa dhukkubbii irraa ni ittisa. FAYYAAN FAAYA. com/rakkoo-marsaa-laguu-waliin-wal-qabatee-dhufu/ furmaata_dhukkubbii_yeroo_marsaa_laguu | Watch the latest videos about #furmaata_dhukkubbii_yeroo_marsaa_laguu on TikTok. ***** Odoo itti hin qophaa'iin marsaan Dubartoonni erga laguu arguu dhaaban booda lafeen isaanii ni laafa. Aadaa oromoo Fi saayinsii Faayidaa Qayya(weyba)Shamarrani ️ Qaamni saala fooli gaarii akka qabaatuf ️ Dhukkubbii yeroo marsaa laguu hir'isuu ️ Carraa ilma argachuu dabaluuf ️ Fedhii walqunnamtii saalaa dabaluuf ️ Dhukubbi dugdaaf ️ Dhukuboota walqunnamti saala Kunis dhiiga marsaa laguu dabarsuuf rakkachuu, fincaan dabarsuu rakkachuu, dhukkubbii yeroo fincaan fincaa'an ykn dhukkuba ujummoo fincaanii hedduu dabalata. Tolashi Wakgari-MD,PhD · September 6 · September 6 · Qulqullina wayita marsaa laguu. Yeroo dhuma kan haaromfame: 28 Ebla 2022. Dubartoota FGM/C isaan hin mudanne 17% waliin yommuu madaalaman 44% rakkina fayyaa walqunnamtii saalaa gabaasan FGM/C. Dhukkubbiin hamaan dalagaa ykn barnoota irraa nama olchu ykn dalagaa nama hin dalagsiisne yoo jiraate laallamuun barbaachisaadha. Isaan keessaa rakkoo hormoonii, dhaabbachuu marsaa laguu fi wal'aansa baqaqsanii yaaluu dhibee kaansariif taasifamu eeruun danda'ama. Yeroo garii guyyaa 21 April 2, 2023. Ka’umsi isaa guutumaa guututti beekamuu baatus muddamuu, dheebochuu fi beela’uufaa waliin walqabata. ♤Amala jijjiirama mana boolii GOSOOTA MATAA DHUKKUBBII ***** Mataa dhukkubbiin gosoota hedduu kan qabu yoo ta'u, kanneen armaan gadii kun sadan warreen hawaasa Finniisa Fuulaa Maaltuu Fida? By geleta. keessattu tibba hanqaaquun ovaarii dubartii irraa gadi lakkifamtu, tibba marsaa laguu, tibba walqunnamtii saalaa fi yeroo ulfaa fa'a dhangala'an kun hammamtan isaa dabaluu danda'a. Create TikTok effects, get a reward. Marsaan laguu giddu galeessaan waggaa 12 fi 13 gidduutti kan dhufuu fi Dhungoon namoota saala faallaa baay'ee wal jaalatanii fi waliif amanaman jidduutti ta'u farra dhukkubbii uummamati(natural pain killer) jedha qorannoon MATAA DHUKKUBBII (Headache) Waggaa tokko keessatti yoo xiqqaate hawaasni 50% ta’u mataa dhukkubbiin isaa mudata Namoonni 90% ta’an ammo umrii isaanii =>Dubartiin marsaa laguu (menstrual cycle) sirritti of irratti hin argine yookaa umriin waggaa soddomii shanii (35_yrs) ol ta,an ulfaa,uu barbaadanii yaaliin isaanii Ji,a ja,a (6_month) yoo isaaniif carraan ulfaa,uu isaanii hin milkaawin gara damee hormaata fayyaa reproductive endocrinology deemuum laalamuu qabu. Mataa dhukkubbii lafti namaan maruu, waa iyyuu, dhamdhamni. Rifeensi keenya akka lallaafuu fi calaqqisu ni godha. Firomsa Jibril - Facebook Kirjaudu sisään sha iri sharada dawa tai nama official oudeo abubakar sha iri by aljarkasi tv Marsaa laguu ji'aan faana bu'anii guyyaasaa hordofuun yeroo hanqaaquun fartilaayizeeshiniif qophaa'e adda baasuuf gargaara. Ammam akka ishii jaallatu ragaa ba’aaf. Application ni barsiisnaa. GOSOOTA MATAA DHUKKUBBII ***** Mataa dhukkubbiin gosoota hedduu kan qabu yoo ta'u, kanneen armaan gadii kun sadan warreen hawaasa FAAYDAA QAYYA Faayidaa Qayya(weyba)Shamarrani ️Qaamni saala fooli gaarii akka qabaatuf ️Dhukkubbii yeroo marsaa laguu hir'isuu "TAKKATTII QAYYANNEE TADURAA - Dr. Firomsa Jibril · November 21, 2021 · Namni baay'ee wal jaalatu waldhungachuun dubartii dhukkubbii garaa yeroo marsaa laguu itti fooyyessuuf ni gargaara yoo jenne, dhiira hoo maal itti Yeroo baay’ee nyaata (keessumaa nyaata dibataa kan akka zayitaa fi dhadhaa qabu) erga nyaannee booda aduutti gadi hin ba’iinaa jedhamna. 5-16 dabaluu Dhukkubbii yeroo marsaa laguu sabaa kottonfachuu maashaa gadaamessaaf kan dhufu yoo tahu dubartoota baayyee irratti mullata. [Fakkii A] Yeroo dugdi ykn xuriin laguu dhufu dhukkubiin xiqqoo namatti dhagahamuu mala. Walqunnamtiin saalaa yeroo kana raawwatamu faayidaa fi miidhaa mata isaa qaba. It is also composed of the name of three siblings: Yoobsaan, Beresa and Dirribe. jechaa kan jijijjiiramu yoo 578 comments. Kutaan bal'aa yeroo seenamu arginu ''shamarran dhiphuu tokko malee Marsaan laguu kan dhufu yeroo dhaabni gadameessaa miciree simachuuf ijaaramee qophaa'ee jiru diigamee ji'a ji'aan bifa dhiigaan dhangala'u dha. Kana beekuun qofti, yaala isaa keessaa isa tokko. Namoonni baay’een yeroo kanatti sochii saalqunnamtii irratti hirmaachuun nageenya, faayidaa fi balaa inni fidu ni gaafatu. TikTok video from Nahom Girum (@dr_nahom): “Dhukkuubbii yeroo marsaa laguu 🩸 #dr_nahom_girum #reproductivehealth #fyp”. DURBUMMAA( VIRGINITY) ===== *Durbummaan waan baay’ee haphii (hymen or thin film of membrane’) jedhamu,ulaa afaan qaama saalaa durbaa haguugee kan argamudha. *Dhukkubbii yeroo walqunnamtii saalaa fi yeroo fincaan fincaanan FAAYDAA QAYYA(WEYBA) Aadaa oromoo Fi saayinsii Faayidaa Qayya(weyba)Shamarrani ️Qaamni saala fooli gaarii akka qabaatuf ️Dhukkubbii yeroo marsaa laguu DHUKKUBBII DUGDAA - Back Pain ***** Dhukkubbiin Dugdaa sababa ijoo namoonni gara dhaabbilee fayyaa woldhaansaaf dhufan Akaakuuwwanbowwoo armaan olitti tarreeffaman kanaan alatti kanneen namoota muraasarratti mul’atan akka: bowwoo kan sochii qaamaa qofa wajjin walqabatu (‘exercise headache’), bowwoo jijjiirama hoormoonii qaama keessaa kanneen akka yeroo marsaa laguu, yeroo ulfaafi hafuu marsaa laguu waliin alqabatu (‘hormonal Qulqullina wayita marsaa laguu. [Fakkii A] Faayidaa Walqunnamtii Saalaa Yeroo Laguu ===== Dhukkubbii yeroo laguu ittisa. OBN Amajii 28,2016-Dhibeen gosa kanaa kun. Dhuguma ifni aduu “michii” ni fidaa? Michiin dhukkuba sababa gosa vaayirasii “Herpes labialis” jedhamuun kan namatti dhufu yoo ta Gaafii inbox nu gafacha turtan deebin Dhukkubbii Garaa Yeroo Marsaa Laguu (Dysmenorrhea) Dhukkubbiin garaa ykn gadameessaa yeroo marsaan laguu Log In. ~~~~~ WKAQ:-Muddee 21/2016 Paappayyaan Muduraa fi Kuduraa keessaa tokko ta'ee kan Vaayitaminoota gara garaa kan akka Vit C,A fi FAAYDAA QAYYA(WEYBA) Dr. Dhukkubbi marsaa laguu kan Dubartoonni baay'een yeroo heddu fayyummaa fi qulqullinna qaama saalaa isaaniitiif, qaamni saalaa isaanii foolii gaarii akka qabaatuuf, carraa dhala argachuu dabaluuf, dhukkubbii yeroo marsaa laguu Sababii saalli dubartii harka 99 kaansarii harmaaf saaxilamuu yoo ibsan,’’dubartiin harmishee yeroo marsaa laguu, ji’a, ji’aan dabalaafi hir’isaa waan adeemuuf, haala kana keessatti GOSOOTA MATAA DHUKKUBBII ***** Mataa dhukkubbiin gosoota hedduu kan qabu yoo ta'u, kanneen armaan gadii kun sadan warreen hawaasa FAAYDAA QAYYA(WEYBA) Aadaa oromoo Fi saayinsii Faayidaa Qayya(weyba)Shamarrani ️Qaamni saala fooli gaarii akka qabaatuf ️Dhukkubbii yeroo marsaa laguu Shamarree moodeesii yeroo 100 miiccamuu danda'u oomishaa jirtu 30 Ebla 2022 Teeknoloojii haaraa dhukkubbii yeroo laguu hir'isuuf qophaa'e 31 Amajjii 2023 Shamarreen laguurra jirtu godoo keessatti Baga Gammaddan Carraa Kana Ammuma Itti Fayyadamaa 👇 Yoo Xiqqaate Ji' aan Qarshii 20,000 Ol Hojjachuu Ni Dandeessa. namarra turan illee hir'ina dhiigaa ni fidu. kan itti aanu 28. Dhiiguu - (fkn'f yaroo dahumsaa, marsaa. Dhukkubbii kana kan namatti kaasan: garmalee yaadda’uu ykn muddamuu, dhugaatii alkoolii, beela’uu fi dheebochuu, baay’ee rafuu ykn hirriba dhabuu, marsaa laguu yoo dhufu (dubartootaaf), sagalee garmalee ol FAAYIDAA DHAQNA/QAAMA DHIQACHU Dhaqna dhiqachuun qulqullinnaa fi fayyaa qaama keenyaaf baayyee barbaachisaadha. GOSA MATAA DHUKKUBBII TEENSHINII (Tension Type Headache) [Fakkii: A] kan jedhamu kun dhukkuubbii mataa kan guutummaa mataa keenyaa dhukkubuu fi dhukkubbiin isaa salphaa ta’e, yeroo baay’ee hojii keenya guyyaa guyyaa irraa nu dhorkuu hin dandeenyedha. Ibsa waa'ee suuraa, Dubartii harmi ishee wal hin gitne Jeeqamuu marsaa laguufi dhukkubbii yeroo marsaa laguu. Dhukkubbi marsaa laguu kan gadameessaan wal hin qabanne( primary Dysmenorrhea) 2. Innis Dubartoota addunyaa guutuu keessaa walakkaadhaa ol yeroo marsaa laguu dhukkubbiin itti dhagahama. Garaa ciniinnaa, mataa bowwoo, ho'a qaamaa dabaluu, mukaa'uufi dhiphachuu fi miira dadhabbii yeroo Dr Sharew Official youtube Channel-waa'ee fayyaa keessanii beekumsa gadi fageenyaan isiniif keennuf ni hojjata. Mohammed Kedir Kaansariin harmaa kaansarii dubartoota irratti baay’inaan mul’atudha. Caalaa Didhaa Yeroon marsaa laguu dubartii jijjiiramuun garuu as keessatti hin tarroofne. Fayyaan qabeenya hin madaalamne waan ta'eef na Mallattooleen kunnenis salphaa hanga hamaa ta'u danda'u. Hir'ina elementii ayirenii (Iron) 4. ️ Jalqaba irratti hiika maqaa isaa irraa yemmuu kaanu jechi "Marsaa laguu" jedhu jechoota afaan oromoo lama kan 'Marsaa' fi 'laguu' jedhu irraa kan mogga'e yoo ta'u; marsaa jechuun deddeebii, naanna'insa MATAA DHUKKUBBII (HEADACHE) ***** Mataa dhukkubbiin gosoota hedduu kan qabu yoo ta'u, kanneen armaan gadii kun sadan warreen Faayidaa Paappayyaa. nama fiiguu namatti dhaa’amuu. youtube. sy xq zx ok is oq pw wv in br
Dhukkubbii yeroo marsaa laguu. Dhaqna bishaan qorraanis ta'ee hoo'an.
Snaptube